TRƯỜNG THPT CHÂU THÀNH 2

Địa chỉ: QL 80, TT Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại:   0673.840.029

Email:    thpt.chauthanh2.dongthap@moet.edu.vn