Hướng dẫn triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học và tổ chức Cuộc thi KHKT năm học 2018 – 2019