Công khai quyết toán thu-chi ngân sách, nguồn khác quí I năm 2019