Công khai quyết toán thu - chi ngân sách, nguồn khác Qúy III Năm 2019