Kế hoạch công tác chủ nhiệm, quản lí học sinh và phong trào tháng 8/2019