Thông báo số điện thoại, hộp thư điện tử tiếp nhận, xử lý phản ánh của cá nhân, tổ chức