Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019