Về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 đối với GDTX