Về việc kéo dài thời gian cho học sinh, học viên, sinh viên nghỉ học